Skupina chloritů - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická, zhášení vzhledem ke štěpnosti (g,a/x) je zpravidla přímé, někdy šikmé do 7°.
Štěpnost je dokonalá podle (001). 

Chlority jsou chemicky a strukturně velmi rozmanitou skupinou, ale v mikroskopu jsou jejich optické vlastnosti podobné a poměrně snadno se poznávají. Pro účely opticky lze provést rozdělení následujícím způsobem:
q  
Mg-chlorit má 0 – 20 mol.% Fe (pennin, klinochlor)
q  
Mg-Fe+2 chlorit má 20 – 40 mol.% Fe (Mg-ripidolit)
q  
Fe+2-Mg chlorit má 40 – 60 mol.% Fe (Fe ripidolit)
q  
Fe+2 chlorit má nad 60 mol.% Fe (brunsvigit)

Chlority tvoří zpravidla lístkovitá nebo lištovitá zrna, lupenité agregáty, výplně mladších žilek nebo dutin, často tvoří alterační produkty jiných minerálů. Jejich barva je převážně v různých odstíny zelené s dobře zřetelným pleochroismem. Rovnoběžně se štěpností (001) jsou to zelené odstíny, kolmo na tuto štěpnost žluté odstíny. Odrůdy s nízkým obsahem železa mohou být bezbarvé a bez pleochroismu. 

Rovina optických os je (010), b = y, Chm závisí na složení.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a rovina optických os v chloritu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu závisí na chemickém složení:
           Mg chlorit                    MgFe+2 a Fe+2Mg chlorit      Fe+2 chlorit
n(a) = 1,562 – 1,594               1,589 – 1,605                        1,632 – 1,665
n(b) = 1,565 – 1,594                1,595 – 1,608                        1,638 – 1,676
n(g) = 1,565 – 1,606                 1,595 – 1,615                        1,638 – 1,675
Dvojlom závisí na chemickém složení, nejčastěji spadá do intervalu:
D = 0,002 - 0,010
 
Známa jsou lamelární dvojčata podle (001), někdy dvojčatí jako slídy podle (310).
Chlority se mohou měnit na jílové minerály, Mg-Fe karbonáty, limonit a křemen. Během progresivní metomorfózy při dostatku draslíku může vznikat biotit nebo amfibol. 
Některé chlority mají anomální interferenční barvy (modrofialová, hnědá), jinak je dvojlom velmi nízký. Běžné jsou paralelní srůsty s biotitem a flogopitem, kolem radioaktivních minerálů bývají pleochroické dvůrky.
Chlority jsou zastoupeny hlavně v regionálně metamorfovaných horninách facie zelených břidlic (chloritické břidlice, fylity, kontaktně metamorfované horniny). Ve výše metamorfovaných horninách vzniká alterací (chloritizace) biotitu, amfibolu nebo granátu. V magmatických horninách tvoří buď sekundární výplň dutin a trhlin, nebo jsou přítomny jako alterační produkty (bazalty, gabra, spility). Běžnou asociaci tvoří s albitem, epidotem a amfibolem.
1A. Zelený agregát chloritu, křemen; PPL. 1B. Agregát chloritu s anomálními interferenčními barvami, křemen; XPL.
2A. Agregát světle zeleného a slabě pleochroického chloritu; alpská parageneze, PPL. 2B. Nízký dvojlom chloritu, zřetelná lupenitá stavba, místy radiálně paprsčitá; alpská parageneze, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů