Titanit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická, zhášení šikmé g/z = 36°-51°.

Obrázek vpravo znázorňuje systém zhášení v titanitu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Štěpnost je dobrá podle (110), nebývá vždy viditelná. 

Pro titanit jsou typické automorfně omezené krystaly kosočtvercového průřezu, vyskytuje se i v nepravidelných zrnech. Je bezbarvý až slabě nazelenavý nebo hnědý, někdy se zřetelným pleochroismem podle a bezbarvý, b světle žlutý, světle zelený a podle g červenohnědý. Nápadný je vysoký reliéf a velmi vysoký dvojlom.

Rovina optických os odpovídá (010), y = b. 2V(g) = 20°-56°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v titanitu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,840 – 1,950
n(b) = 1,870 – 2,034
n(
g) =  1,943 – 2,110
 
Dvojlom:
D = 0,103 – 0,160
Dvojčatí podle (100).
Může se měnit na leukoxen - směs minerálů Fe a Ti.
Dvojlom je tak vysoký, že při zkřížených nikolech se zasunutím sádrovcové destičky interferenční barva již nezmění.
Titanit je běžný akcesorický minerál v kyselých a intermediálních plutonických horninách (granity a granodiority), méně častý ve vulkanických ekvivalentech. V bazických horninách (gabro, bazalt) je vzácný, zde se Ti váže do pyroxenů a ilmenitu. Typický je pro pegmatity nebo alpskou paragenezi. Častý je i v metamorfovaných horninách (ruly, amfibolity).
1A. Automorfní krystal titanitu hnědé barvy s velmi vysokým reliéfem, plagioklas; amfibolit, PPL. 1B. Automorfní krystal titanitu, interferenční barva je téměř totožná s  barvou v PPL, plagioklas; amfibolit, XPL.
2A. Nepravidelné zrno titanitu se slabě zelenavým nádechem a vystupujícím reliéfem, plagioklas; syenit, PPL. 2B. Nepravidelné zrno titanitu s vysokým dvojlomem, interferenční barvy nezapadají do běžné škály, plagioklas; syenit, PPL.
3A. Slabě pleochroické, nehomogenní, automorfně omezené krystaly titanitu, pyroxen, karbonát; skarn, PPL. 3B. Vysoký dvojlom automorfně omezeného krystalu titanitu, pyroxen, karbonát; skarn, XPL.
4A. Část automorfního krystalu titanitu, plagioklas; granodiorit, PPL. 4B. Část automorfního krystalu titanitu, plagioklas; granodiorit, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů