Zirkon - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie tetragonální; zhášení rovnoběžné
Štěpnost nedokonalá podle (110), zpravidla není viditelná
Často automorfně omezená, dlouze i krátce sloupcovité zrna nebo zaoblená zrna, příčné průřezy jsou čtvercové. Většinou je bezbarvý, vzácně světle hnědý, nepleochroický. Má velmi vysoký reliéf, často s tmavými okraji, drsný povrch a nápadně vysoký dvojlom. Metamiktně přeměněná zrna mohou být silně zakalená.
Jednoosý minerál s indexem lomu e ve směru krystalografické osy z. Chm+, Chz+.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a různé krystalové tvary zirkonu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(w) = 1,920 – 1,96
n(
e) = 1,967 – 2,015
D = 0,047 – 0,055
Vzácně dvojčatí podle (111), zpravidla to nebývá viditelné.
Je velmi stabilním minerálem, snese velmi vysokou teplotu i tlak. Jedinou přeměnou, které často podléhá je metamiktní přeměna. Výsledkem je zpravidla izotropizace minerálu a výrazná změna v optických parametrech, tvrdosti a hustotě. 
Častá je zonální stavba, může obsahovat inkluze magnetitu, biotitu, kasiteritu a dalších minerálů. Často je sám uzavírán v biotitu, amfibolu nebo cordieritu a mívá kolem sebe pleochroické dvůrky. Někdy je anomálně dvojosý s 2V = 10°.

Zirkon je běžnou akcesorií kyselých a intermediálních intruzív (granitoidy, syenity, pegmatity), karbonatitů, albititů, v metamorfovaných horninách je zcela běžný ve fylitech, svorech a rulách. V bazických horninách je Zr obvykle zabudováno do pyroxenů a proto je zde méně častý. Vyskytuje se i v sedimentech, s ostatními těžkými minerály se hromadí v rozsypech. Běžně se vyskytuje spolu s křemenem, živci, biotitem a amfibolem.

1A. Oválné zrno zirkonu s tmavým okrajem a světle hnědou barvou, amfibol, plagioklas; rula, PPL. 1B. Oválné zrno zirkonu s tmavým okrajem a výraznými interferenčními barvami, amfibol, plagioklas; rula, XPL.
2A. Příčný řez (kolmo k vertikále) automorfním zirkonem, výrazný pleochroický dvůrek v biotitu; rula, PPL. 2B. Příčný řez (kolmo k vertikále) automorfním zirkonem, střední dvojlom, biotit; rula, XPL.
3A. Zonální zrno zirkonu zaobleného tvaru v biotitu, plagioklas; durbachyt, PPL. 3B. Zonální zrno zirkonu zaobleného tvaru v biotitu, plagioklas; durbachyt, XPL.

4A. Automorfní i nepravidelná zrna metamiktně přeměněného zirkonu (zakalený průřez), K-živec; syenit, PPL.

4B. Automorfní i nepravidelná zrna metamiktně přeměněného zirkonu (změněné interferenční barvy), K-živec; syenit, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů