7.7  Karbonáty


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

7.7.1  Karbonáty řady kalcitu

7.7.1.1  Kalcit

7.7.1.2  Magnezit

7.7.1.3  Siderit

7.7.1.4  Rodochrozit

7.7.2  Karbonáty řady aragonitu

7.7.2.1  Aragonit

7.7.2.2  Cerusit

7.7.3  Karbonáty skupiny dolomitu

7.7.3.1  Dolomit

7.7.3.2  Ankerit

7.7.4  Karbonáty s jiným typem struktury

7.7.4.1  Malachit

7.7.4.2  Azurit


Karbonáty (uhličitany) patří mezi běžné minerály zemské kůry. Jejich vzorce odvodíme od kyseliny uhličité H2CO3. Základem struktury karbonátů jsou aniontové skupiny (CO3)-2, které mezi sebou navzájem nesdílí kyslíkové anionty (obrázek 77-1). Tvar koordinačního polyedru je trojúhelníkoý – planární. Vazba mezi uhlíkem a kyslíky je poměrně pevná.

Detailnější členění skupiny můžeme provést podle strukturních typů, nebo podle přítomnosti, resp. nepřítomnosti vody ve struktuře (bezvodé a vodnaté). Důležité bezvodé karbonáty spadají do tří strukturních skupin: řada kalcitu, aragonitu a dolomitu.

 

7.7.1  Karbonáty řady kalcitu

Skupina kalcitu zahrnuje izostrukturní minerály kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit a vzácný smithsonit (ZnCO3).

Symetrie těchto minerálů je trigonální, oddělení ditrigonálně skalenoedrické. Základem struktury jsou planární trojúhelníky CO3, které jsou kolmé na trojčetnou inverzní osu. V mezivrstevních rovinách aniontových skupin jsou uloženy ionty Ca (Mg, Fe, Mn, Zn) v šestičetné koordinaci s kyslíky. Každý kyslík je pak koordinován se dvěma atomy Ca a jedním uhlíkem. Pro všechny minerály kalcitové řady je typická dokonalá štěpnost podle klence {10-11}.

7.7.1.1  Kalcit

Teoretické složení je CaCO3, mezi běžné izomorfní příměsi patří Mn, Fe, Mg (za vyšších teplot existuje dokonalá izomorfní mísitelnost), méně běžnými substituenty jsou Zn, Ba, Sr nebo Pb. Kalcit je stabilní polymorfní modifikací CaCO3, aragonit a vaterit jsou stabilní jen v omezených PT podmínkách.

Symetrie je trigonální (oddělená ditrigonálně skalenoedrické). Ve struktuře najdeme planární koordinační skupiny CO3 a ionty Ca v šestičetné koordinaci s kyslíky (obrázek 77-2). Mřížkové parametry: a = 4,989; c = 17,062; Z = 6. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-3.

U kalcitu bylo popsáno přes 500 krystalových tvarů a přibližně 1500 spojek těchto tvarů. Krystaly kalcitu mohou být sloupcovité (obrázek 77-4) s {0001} a {10-10}, klenecového typu (obrázky 77-5 a 77-11) s {01-12} nebo skalenoedrického typu (obrázek 77-6) s {21-31}. Zcela běžné je dvojčatění, zejména podle těchto zákonů: podle báze (0001) – obrázek 77-7, podle základního klence {10-11} – obrázek 77-8, podle záporného nižšího klence {01-12} – obrázek 77-9 nebo podle záporného klence {02-21} – obrázek 77-10. Agregáty kalcitu jsou kusové (obrázek 77-12), zrnité, stébelnaté (obrázek 77-13), tvoří oolity, konkrece nebo krápníky (obrázek 77-14). Jelikož je kalcit relativně snadno rozpustný, bývá často nahrazován a vznikají tak pseudomorfózy křemene, chalcedonu nebo limonitu. Sám rovněž nahrazuje jiné minerály, např. baryt, fluorit nebo aragonit.

Fyzikální vlastnosti: T = 3; H = 2,71. Barva bývá bílá (obrázek 77-15), šedá, žlutá, načervenalá nebo namodralá, kalcit může být vzácně čirý – bezbarvý (tzv. „islandský vápenec“ s viditelným dvojlomem). Lesk je skelný. Štěpnost kalcitu je dokonalá (obrázek 77-16) podle základního klence (10-11). Velmi významné jsou optické vlastnosti kalcitu.

Kalcit je hlavním horninotvorným minerálem v chemogenních, biochemogenních nebo biogenních sedimentech typu vápenců (Štramberk, Moravský kras, Český kras, Pálava). Kalcit je významným minerálem sladkovodního travertinu (Kokory, Tučín) nebo může vytvářet konkrece v sedimentech (cicváry ve spraších). V metamorfovaných horninách je hlavní složkou krystalických vápenců (mramorů), např. na lokalitách Na Pomezí, Supíkovice, Lipová. Kalcit je součást kontaktních paragenezí (Ca-kontaktních skarnů) na styku granitoidů s mramory (Žulová). V magmatických horninách vzniká primárně jen ve speciálních případech (karbonatity), obvykle tvoří druhotné žilky, výplně dutin (obrázek 77-17) nebo je druhotným minerálem při zvětrávání bazických plagioklasů.

Kalcit je typickým hlušinovým minerálem hydrotermálních žil (Příbram, Jáchymov, Stříbro), může tvořit i samostatné žíly v horninách (např. ve vápencích Moravského krasu). Kalcit tvoří krasové útvary (krápníky, sintry) v jeskyních Moravského a Českého krasu, na Turoldu u Mikulova, Na Pomezí, Javoříčku a řadě dalších míst v ČR.

Kalcit je důležitý průmyslový minerál v rámci svých hornin (vápenců a mramorů). Používá se k výrobě vápna, cementu nebo jako stavební kámen. Jde o jeden z nejrozšířenějších minerálů povrchu zemské kůry. Je důležitým biogenním minerálem, který buduje pevné schránky mnoha organismů.

Důležitými diagnostickými znaky je nízká tvrdost a dokonalá štěpnost. V HCl se rozkládá.

7.7.1.2  Magnezit

Teoretické složení MgCO3 je běžně doplněno neomezenou mísitelností se sideritem (obrázek 77-18) a na pozici Mg vstupují i Mn a Ca.

Symetrie je trigonální (oddělení ditrigonálně skalenoedrické). Struktura je izotypní s kalcitem (obrázek 77-19). Mřížkové parametry: a = 4,633; c = 15,15; Z = 6. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-20.

Krystaly jsou vzácné, obvykle romboedrického typu (obrázek 77-21), sloupcovité podle vertikály nebo tvoří silné tabulky. Běžné jsou hrubě zrnité štěpné agregáty (obrázek 77-22), celistvé nebo stébelnaté agregáty, ve zvětralinách serpentinitů má charakter hlíz a konkrecí (obrázek 77-23).

Fyzikální vlastnosti: T = 4; H = 3. Vzácně je bezbarvý, nejčastěji bílý (obrázek 77-24) nebo šedý. Vykazuje dokonalou klencovou štěpnost a skelný lesk (na krystalech).

Ložiska magnezitu (horniny tvořené převážně minerálem magnezitem) jsou metasomatického původu (Veitsch – Rakousko, Hnúšťa, Jelšava – Slovensko). Celistvé bílé hlízovité agregáty magnezitu vznikají zvětráváním serpentinitů (Věžná u Nedvědice, Nová Ves u Oslavan, Křemže).

Magnezit je důležitý průmyslový minerál k výrobě žáruvzdorných hmot.

Diagnostickým znakem je barva agregátu, někdy i hlízovitý charakter.

7.7.1.3  Siderit

Teoretický vzorec se uvádí jako FeCO3, vždy obsahuje izomorfní příměs Ca, Mn a Mg.

Symetrie je trigonální (oddělení ditrigonálně skalenoedrické). Je izotypní s kalcitem (obrázek 77-25). Mřížkové parametry: a = 4,72; c = 15,46; Z = 6. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-26.

Krystaly jsou většinou jednoduché (obrázek 77-27), klencového typu s deformovanými hranami a sedlovitě prohnutými krystalovými plochami. Tvoří i tabulkovité nebo prizmatické krystaly. Běžný je v zrnitých agregátech (obrázek 77-28), konkrecích s celistvou nebo radiálně paprsčitou stavbou. Může být ledvinitý, oolitický nebo tvoří konkrece v sedimentech (pelosiderit).

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5; H = 3,96. Barva je žlutá až hnědá (obrázky 77-29 a 77-30), zvětráváním tmavne a pokrývá se limonitem. Má skelný lesk a dokonalou štěpnost podle klence.

Siderit je typickým hydrotermálním minerálem na žilách sideritové (Slovenské Rudohoří – Rožňava, Gelnica, Rudňany, Slovinky) a polymetalické formace (Příbram, Bohutín, Nová Ves u Rýmařova). Tvoří obrovské, povrchově těžené ložisko metasomatického typu Erzberg (Rakousko). Může být sedimentární geneze, je součástí oolitických ordovických železných rud v Barrandienu (Zdice, Chrustenice, Nučice, Ejpovice). Siderit najdeme také v černouhelných pánvích jako součást tzv. pelosideritů (Kladno).

Siderit je méně významnou rudou železa.

Diagnostickými znaky jsou barva a štěpnost.

7.7.1.4  Rodochrozit

Teoretické složení MnCO3 je doplněno o izomorfní příměsi Fe, Mg a Ca.

Symetrie je trigonální (oddělení ditrigonálně skalenoedrické). Je izotypní s kalcitem (obrázek 77-31). Mřížkové parametry: a = 4,777; c = 15,67; Z = 6. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-32.

Tvoří čočkovitě zakřivené klencové krystaly, silné tabulky nebo sloupečky. Běžné jsou hrubě zrnité až celistvé agregáty, častá je hroznovitá, kulovitá (obrázek 77-33), lebníkovitá nebo radiálně paprsčitá stavba.

Fyzikální vlastnosti: T = 3; H = 3,69. Barva je šedožlutá, nebo růžovo-červená se skelným leskem (obrázek 77-34). Štěpný je podle základního klence. Při zvětrávání se potahuje černými oxidy manganu.

Je typickým hydrotermálním minerálem Pb-Zn rudních žil (Freiberg, Příbram, Banská Štiavnica). Může tvořit výskyty až ložiska sedimentárního a metasomatického původu (Chvaletice).

 

7.7.2  Karbonáty řady aragonitu

Ke strukturnímu typu aragonitu patří cerusit a vzácné minerály witherit Ba(CO3) a stroncianit Sr(CO3). Struktury se vyznačují přítomností kationtu s iontovým poloměrem větším než 1 Å, který se nachází ve struktuře v 9-četné koordinaci. Výsledná symetrie je rombická. V případě aragonitu (polymorfní modifikace kalcitu) je tento typ struktury za normálních podmínek metastabilní. Aragonitová struktura se podobně jako kalcitová skládá z trojúhelníkových skupin CO3-2, které jsou ale uspořádány do dvou typů vrstev (liší se opačnou orientací aniontových skupin). Kationty (Ca, Ba, Sr) jsou koordinovány s devíti kyslíky v téměř nejtěsnějším hexagonálním uspořádání (pseudohexagonální symetrie). Izomorfní mísitelnost v rámci skupiny aragonitu je v porovnání s řadou kalcitovou velmi omezená.

7.7.2.1  Aragonit

Teoretické složení Ca(CO3) bývá doplněno malým množstvím izomorfního Pb, Sr a Ba. Aragonit je méně stabilní polymorfní modifikací uhličitanu vápenatého, a proto lze často nalézt paramorfózy stabilnějšího kalcitu po aragonitu.

Symetrie je rombická (oddělení rombicky dipyramidální). Struktura obsahuje vápník v devítičetné koordinaci a planární aniontové skupiny CO3 (obrázek 77-35). Mřížkové parametry: a = 4,959; b = 7,968; c = 5,741; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-36.

Krystaly aragonitu jsou krátce až dlouze sloupcovité (obrázek 77-37), převážně prizmatického typu, často s pseudohexagonální symetrií. Dvojčatný srůst podle (110) může být rovněž polysyntetický (obrázek 77-38) nebo vznikají cyklická dvojčata (obrázek 77-39). Agregáty jsou stébelnaté, paprsčité, vrstevnaté (vřídlovec – obrázek 77-40) nebo vláknité. Běžná je pizolitická forma (hrachovec), stalaktity nebo keříčky („železný květ“).

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5 – 4; H = 2,93. Barva je bílá, šedá (obrázek 77-41), narůžovělá nebo světle hnědá, lesk má skelný. Štěpnost  je zřetelná podle (010).

Aragonit je častým produktem supergenních pochodů na některých ložiscích pyritu a sideritu. Je znám z hydrotermálních rudních žil (Špania Dolina, Spišská Nová Ves – Slovensko, Dřínová u Tišnova), krystaluje z nízkoteplotních roztoků na puklinách bazaltů (Hořenec u Bíliny, Valeč, Hřídelec). Aragonit je významným chemogenním sedimentem vznikajícím z horkých pramenů (variety vřídlovec nebo hrachovec v Karlových Varech) a v termálním krasu (Zbrašovské jeskyně). Na metasomatickém ložisku sideritu Erzberg krystaluje aragonit do dutin jako „železný květ“. Tvoří také schránky některých mořských organismů.

7.7.2.2  Cerusit

Teoretické složení Pb(CO3) bývá doplněno o izomorfní příměs Zn a Sr.

Symetrie je rombická (oddělení rombicky dipyramidální). Struktura je izotypní s aragonitem (obrázek 77-42). Mřížkové parametry: a = 5,195; b = 8,436; c = 6,152; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-43.

Krystaly cerusitu mají různý habitus a značné množství krystalových tvarů. Mohou být sloupečkovité nebo tabulkovité (obrázek 77-44), typus dipyramidální, prizmatický nebo pinakoidální (obrázek 77-45). Běžné je rýhování ploch ve směru osy a. Dvojčata vytváří podle zákonů (110) a (130), častá jsou i cyklická trojčata (obrázky 77-46 a 77-47). Agregáty bývají snopkovité, paprsčité nebo ledvinité.

Fyzikální vlastnosti: T = 3 – 3,5; H = 6,58. Barva je nejčastěji bílá (obrázek 77-48) nebo nažloutlá, může být i čirý, má diamantový až mastný lesk. Podle (110) může být zřetelně štěpný.

Cerusit je typický supergenní minerál vznikající oxidací galenitu (Příbram, Zlaté Hory, Nová Ves u Rýmařova, Stříbro).

7.7.3  Karbonáty skupiny dolomitu

Skupina dolomitu zahrnuje tři izostrukturní fáze – dolomit, ankerit a vzácný kutnohorit CaMn(CO3)2. Jednotlivé fáze jsou mezi sebou omezeně izomorfně mísitelné (obrázek 77-49). Struktura je podobná kalcitu s tím, že ve směru osy c se střídají vrstvy Ca a Mg iontů (resp. Ca-Fe nebo Ca-Mn). Rozdělení atomů do oddělených pozic je způsobeno rozdíly v jejich iontových poloměrech. Symetrie se tím snižuje do oddělení trigonálně romboedrického.

7.7.3.1  Dolomit

Ideální složení je CaMg(CO3)2 bývá doplněno izomorfním obsahem Fe a Mn. Poměr Ca/Mg je zpravidla 1 (pozor, nemá to nic společného s izomorfií kalcit – magnezit).

Symetrie je trigonální (oddělení trigonálně romboedrické). Ve struktuře se zachovávají aniontové skupiny CO3, ale pozice kationtů jsou dvojího typu (obrázek 77-50). Mřížkové parametry: a = 4,842; c = 15,95; Z = 3. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-51.

Krystaly jsou jednoduché, klencového typu (obrázek 77-52), někdy sedlovitě deformované. Agregáty jsou zrnité s viditelnou štěpností.

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5 – 4; H = 2,8 – 2,9. Dolomit je bílý, šedý, narůžovělý, nažloutlý (obrázek 77-53), zřídka čirý, má skelný lesk a zřetelnou štěpnost podle klence. Na rozdíl od kalcitu je méně rozpustný ve vodě a v HCl se rozkládá až po zahřátí.

Dolomit hydrotermálního původu najdeme na rudních žílách (Příbram, Nová Ves u Rýmařova, Banská Štiavnica). Ložiska dolomitu jsou sedimentárního nebo metasomatického původu, střídají se někdy s magnezitovými horninami (Slovenské Rudohoří). Dolomit (hornina) vzniká dolomitizací vápencových komplexů (Dolomity, Barrandien, chočský dolomit, Velký Rozsutec).

Dolomit má využití jako stavební kámen a pro výrobu stavebních hmot, používá se k neutralizaci kyselých dešťů práškováním.

7.7.3.2  Ankerit

Teoretický vzorec je CaFe(CO3)2, obsahuje izomorfní příměs Mn a Mg.

Symetrie je trigonální (oddělení trigonálně romboedrické). Je izotypní s dolomitem (obrázek 77-54). Mřížkové parametry: a = 4,83; c = 16,167; Z = 3. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-55.

Krystaly jsou většinou jednoduchým klencem, dvojčatí podle (0001) nebo (10-10), agregáty bývají zrnité.

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5 – 4; H = 3 – 3,1. Je šedý nebo nažloutlý (obrázek 75-56), zvětráváním hnědne – podléhá limonitizaci. Ankerit je dobře štěpný, lesk je skelný nebo perleťový.

Ankerit je častým hlušinovým nerostem na hydrotermálních rudních žilách (Příbram, Nová Ves u Rýmařova) nebo metasomatických ložiscích sideritu. Spolu s dolomitem je znám v pelosideritech černouhelných pánví (Kladno).

7.7.4  Karbonáty s jiným typem struktury

Důležitými minerály této skupiny jsou vodnaté karbonáty mědi – malachit a azurit, které se často vyskytují jako produkty oxidace různých typů Cu-rud.

7.7.4.1  Malachit

Oproti teoretickému složení Cu2(OH)2(CO3) obsahuje drobné příměsi Ca, Fe nebo Pb.

Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické). Vedle aniontových skupin CO3 je ve struktuře měď v oktaedrické koordinaci (obrázek 77-57). Mřížkové parametry: a = 9,502; b = 11,974; c = 3,24; b= 98,44°; Z = 4. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-58.

Krystaly jsou vzácné, většinou sloupcovité nebo jehlicovité. Agregátní formy jsou bohaté – od celistvých mas, přes jehlicovité nebo vlasovité agregáty (obrázek 77-59) až po kolomorfní ledvinité útvary s radiální stavbou nebo povlaky a nálety.

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5 – 4; H = 3,6 – 4. Barva světle až tmavě zelená (obrázek 77-60), lesk na krystalech skelný, na agregátech jen matný. Malachit vykazuje dokonalou štěpnost podle (001).

Je běžným produktem oxidace Cu rud (Špania Dolina – Slovensko, Borovec, Nová Ves u Rýmařova).

Je dobře poznatelný podle barvy a vzhledu agregátů.

7.7.4.2  Azurit

Teoretické složení je Cu3(OH)2(CO3)2.

Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické). Atomy mědi jsou ve struktuře v dvojí koordinaci a jsou spojovány do řetězců podle [010] – obrázek 77-61. Mřížkové parametry: a = 5,008; b = 5,884; c = 10,336; b= 92,333°; Z = 2. Práškový RTG difrakční záznam je na obrázku 77-62.

Krystaly jsou časté, krátce sloupcovité nebo tlustě tabulkovité (obrázek 77-63). Agregáty jsou celistvé, zemité, hroznovité, lebníkovité nebo tvoří nálety a povlaky (obrázek 77-64).

Fyzikální vlastnosti: T = 3,5 – 4; H = 3,8. Má typicky azurově modrou barvu, na krystalových plochách skelný lesk. Štěpnost je dokonalá podle (100).

Podobně jako malachit je produktem zvětrávání Cu-rud, i když méně častým. Světově známé je ložisko Tsumeb (Namibie) nebo Bisbee (USA). Pěkné výskyty jsou na lokalitách Piesky a Špania Dolina na Slovensku.


  Zpět na hlavní stránku